Logg inn herSponsorer

 

Namsskogan og Røyrvik Bondelag

 

 

 

 

Samarbeidspartnere


Namsskogan jeger- og fiskeforening


Namsskogan kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

alt


Her finner du en beskrivelse av rovviltprosjektet i Namsskogan.

 

Bakgrunn for prosjektet:

I Namsskogan har det vært en skuddpremieordning siden 1995. Ordningen var ment som en motivasjon for å jakte på andre arter enn de mer tradisjonelle småviltartene som rype og skogsfugl, og samtidig stimulere til en innsats for å bekjempe predatorartene.

Namsskogan viltråd besluttet våren 2012 å modernisere ordningen. Mange unge jegere bruker jaktportaler og blogger om både observasjoner og jaktutøvelse, og for å sikre rekruttering til jakta innså viltrådet at det kunne være nødvendig med nye tilpasninger. En viktig inspirator til endringene har aktørene funnet i prosjektet på Stjørdal (se www.jaktistjordal.no).

I dette prosjektet ønsker vi å tenke nytt i forhold til dette med småpredatorer og jakt på andre arter enn de tradisjonelle. Med småpredatorer sikter vi til mårhund, rødrev, mår, mink, røyskatt, ravn, grevling, kråke, skjære og nøtteskrike. Vi vil prøve å legge bedre til rette for slik jakt, vi vil øke kunnskapen og interessen, og lage et felleskap og kanskje også skape litt ”konkurranse” rundt dette med predatorjakt.

Hovedfokuset må være at jakt på disse artene er både utfordrende, spennende og opplevelsesrikt!

Målsetting:

- Øke interessen og kunnskap for jakt og fangst på rovvilt

I dag er det registrert ca 440 000 jegere i jegerregisteret i Norge hvorav i underkant av 150 000 er aktive jegere. Majoriteten av disse jakter etter hønsefugl og hjortevilt.

I Namsskogan er det idag både tradisjon og kunnskap om jakt og fangst på de tradisjonelle rovviltartene som rødrev og mårdyr, men jegerstanden blir eldre og det er ønskelig å få flere ungdommer til å fatte interesse for denne jaktformen. Det legges samtidig stor vekt på at de eldre jegerne blir tatt vare på og at alle ser nytten av å få bedre oppslutning om den jegerkulturen som åtejakt og fellefangst representerer.

- Heve statusen for jakt og fangst på rovvilt

 I jegermiljøer er det ofte viktig å fremheve felling av den største elgoksen eller vise hyttevegger fylt med skutte ryper. Dette er en holdning vi ønsker å snu. Prestasjonen av å skyte ei rype sammenlignet med det å overliste en rev er knapt sammenlignbar!

Gjennom revejakta får en man virkelig utfordret sine egenskaper som jeger. Jegere som lurer mår til å gå i feller og klarer å overliste rødreven er i denne sammnehengen de virkelig ”storjegerne”. Gjennom denne portalen håper vi statusen for jakt og fangst på rovviltet vil bli hevet.

- Snu jakttrykk fra tradisjonelle arter til rovvilt

De fleste aktive jegere jakter i dag på ryper, skogsfugl, elg og rådyr. Bestandene av hønsefugl svinger, og det er innført ulike begrensninger gjennom dagskvoter, redusert kortsalg m.m. Samtidig blir flere jegere, og flere av oss har mere fritid og ønsker å jakte mere og lengre. Motivasjonen for å dra på jakt er for mange naturopplevelsen, kameratskapet, utfordringen og spenningen ved selve jakten. Alt dette kan man også få ved jakt og fangst på rovvilt. Gjennom prosjektet mener vi det er mulig å snu en del av jakttrykket fra de tradisjonelle artene over til mer jakt på rovviltet.

- Øke tilgjengeligheten

Viltrådet har arbeidet for å få arrondert så store og sammenhengende arealer for rovviltjakt som mulig. I Namsskogan kan du kjøpe et rovviltkort for kr 50,- og jakte stort sett hele kommunen (se egen informasjon om rovviltkortet). 

Samtidig vil vi tilrettelegge gode åteplasser som vil være tilgjengelig for alle. Her er debare å melde seg på! Prosjektet tar ansvar for at veterinærgodkjent slakteavfall blir tilført åteplassen.

- Bidra til organisering av samjakter

Det er etablert lag som er aktive under gaupejakta. Namsskogan JFF har også felles åteplasser for jerven. Prosjektet vil oppfordre til at nye jegere inviteres inn til samjakting utover vinteren. 

- Oppfordre flere kommuner til aktiv forvaltning av smårovvilt

For at effektene av prosjektet skal bli slik vi ønsker, er det en stor fordel at også nabokommunene ser nødvendigheten av dette. Dersom vi ser at vi lykkes vil vi invitere andre kommuner med i ordningen.  Rovviltet kjenner ingen administrative grenser. Dersom prosjektet gir ønsket resultat, er det en fordel at vi driver lik forvaltning over så store arealer som mulig.


Organisering:

Namsskogan viltråd står som eier av prosjektet. I viltrådet sitter representanter fra alle de store grunneierne: Namsskogan Fjellstyre, Statskog SF, Namdal Bruk AS og Ulvig Kiær AS. I tillegg sitter representanter fra Namsskogan skogeierlag og Namsskogan JFF.

For å få mest mulig lokal tilknytning har fire jegere sagt seg villige til å være ambassadører for ordningen. Ambassadørenes oppgave er å spre informasjon og skape entusiasme og oppslutning. De vil også bidra til opplæring og hjelp til rapportering av felt vil.

I tillegg er det oppnevnt en webansvarlig. 

Nettsida:

Nettportalen www.jaktinamsskogan.no vil være viktig for å lykkes med prosjektet. Siden vil være en kommunikasjonskanal for jegerne, og forhåpnetligvis virke som en inspirator der man kan diskutere og utveksle erfaringer m.m.

En viktig funksjon på siden blir rapportering av felt vilt. På siden vilalle få en fortløpende oversikt over hvem som har felt vilt og hvor. Avhengig av art gis det poeng som akkumuleres med en oversikt over poengsum. På siden vil det også være en oversikt over de jegerne som har opptjent flest poeng.

  • - Siden har en diskusjonsforumsløsning, der jegere kan dele erfaring og diskutere ulike tema.
  • - Nyhetssaker som berører prosjektet legges ut fortløpende.
  • - En kartløsning gir et visuelt inntrykk av åteplasser og feller i kommunen.
  • - Webkamera som gir oversikt fra en av åteplassene legges ut på hjemmesiden.
  • - En kalender der planlagte kurs og aktiviteter legges ut.

 

Premiering:

En viktig motivasjonsfaktor er premiering av de meste aktive jegerne. Det er opprettet en egen juniorklasse for de under 20 år. og legger opp til premiering av de 3 som har samlet flest poeng under jaktsesongen. Det vil også bli foretatt trekking av 10 premier blant alle de som har rapportert felt vilt i løpet av sesongen. 

Utdeling av premiene og trekking vil foregå på et eget møte etter jaktårets slutt (begynnelsen av mai).
 

Organisering av åteplasser med godkjent åte:

Prosjektet ønsker å stimulere til, og tilrettelegge for, åtejakt på rev. For å sikre flere adgang til slik jakt ønsker vi å opprette en eller flere gode åteplasser der registrerte prosjektdeltagere kan få tilgang.

På åteplassen vil det bli lagt ut et lovlig og godt åtemateriale.

Aktuelt regelverk  i FOR 2007-10-27 nr. 1254: Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum. I § 5 står det:

"Mindre deler av selvdøde dyr eller avlivede dyr som ikke er mistenkt for å være infisert med smittsom sykdom kan etter melding til Mattilsynet brukes som åte på driftsenheten i forbindelse med åtejakt på ville dyr, der kjøtte ikke er beregnet på konsum." 

 

Feller:

Det finnes allerede en god del feller av nyere dato, både kråkefeller og jervebåser. Det er et mål å få alle fellene i drift slik at de kan bidra til fangst.

Innkjøp av mårfeller vil bli vurdert ut ifra behov og økonomi.

 

Kursing:

For å øke kunnskap og interesse for slik jakt og fangst ser vi for oss å arrangere kurs. Tema kan være alt som omfatter jakt og fangst på smårovvilt.

            - Lokkekurs

            - Åtejaktkurs

            - Fellefangst

            - Pelsing

            - Kurs i bygging av revebåser og kråkefeller

            - Arrangere fellesjakter

Kursing vil selvfølgelig øke kunnskapen men det vil også være med på å skape et miljø for slik aktivitet.

 

Økonomi:

For å realisere prosjektet må det bli et spleiselag mellom alle aktører som har en eller annen form for ansvar/egeninteresse i at det blir økt fokus på jakt og fangst av rovviltet. Naturlige bidragsytere er aktørene i viltrådet. Namsskogan kommune har via viltfondsordningen finansiert kjøp og drift av nettportalen. 

Det vil også bli lagt opp til kjøp av logoplass på nettportalen, eventuelt sponsing med premier.

Kommunen har ansvar for å holde oversikt over regnskap og økonomi, og det er opprettet en øremerket konto for dette prosjektet.  

 

Namsskogan, juni 2012.

Jegere online

0 brukere og 6 gjester pålogget

Kalender

Ingen hendelser