Logg inn herSponsorer

 

Namsskogan og Røyrvik Bondelag

 

 

 

 

Samarbeidspartnere


Namsskogan jeger- og fiskeforening


Namsskogan kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

 

Jakttider

Jakttidene på de artene som er med i ordningen finner du i tabellene under.

Art Fra og med Til og med
Rødrev 15.07 15.04
Røyskatt 21.08 15.03
Mår 01.11 15.03
Grevling 21.08 31.01
Mårhund 01.04 31.03
Villmink 01.04 31.03
Nøtteskrike 10.08 28.02/29.02
Skjære 10.08 28.02/29.02
Kråke 15.07 31.03
Ravn 10.08 28.02/29.02Kvotejakt (gaupe) og lisensfelling (jerv)

 

Art Område Fra og med Til og med

Gaupe

 

 

 

 

Jakt er kun tillatt i de områder der rovviltnemnden/direktoratet har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt på gaupe (jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det.

01.02 31.03
Under kvotejakt på gaupe gjelder alle regler som for annen jakt. Gaupe er definert som storvilt, og du må derfor avlegge skyteprøve for storviltjegere dersom du skal jakte gaupe med rifle. Det er også tillatt å jakte på gaupe med hagle.

Les mer om kvotejakt på gaupe her.

Jerv

 

 

Lisensfelling er en skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart, med hjemmel i natumangfoldloven § 18, punkt b. Det er offentlige myndigheter som fastsetter kvoten. 10.09 15.02
Lisensfelling er en skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart, med hjemmel i natumangfoldloven § 18, punkt b. Det er offentlige myndigheter som fastsetter kvoten.

Les mer om lisensfelling av jerv her.

 

Rovviltkort kvotejakt og lisensfelling

Rovviltkortet for jakt på bjørn, jerv og gaupe videreføres, og ordningen er nå klar til lisensjakta på bjørn starter 21. august. Nytt av året er at felling av gaupe og jerv gir poeng i vår nye jaktportal.

Kortet gir grunneiers tillatelse til lisensfelling på jerv og bjørn, samt kvotejakt på gaupe på store sammenhengende arealer i Namsskogan kommune. Alle som fra før har noen for form for jakttillatelse på eiendommene til Statskog SF, Ulvig-Kiær A/S, Namdal Bruk AS, Namsskogan fjellstyre eller Namsskogan kommune (småviltjaktkort, elgjaktkontrakt m.v.) kommer automatisk inn under ordningen, og trenger dermed ikke løse kortet.

Enkelte private eiendommer har reservert seg fra å være med på ordningen, og kortet er derfor kun gyldig sammen med kartet som viser hvor det kan jaktes. Kartet kan skrives ut vedlegget under. Det kan også fås tilsendt ved henvendelse til vårt servicekontor.

Jegeren er selv pliktig til å skaffe seg gyldig lisens for jakt på jerv og bjørn, samt sette seg inn i hvilke områder som til enhver tid er åpen for lisensjakt. Jegeren er også selv ansvarlig for å ha oversikt over gjeldende antall fellingstillatelser i de ulike områdene. Likeså må jegeren holde seg orientert om gyldig jakttid på de ulike artene og ha bestått skyteprøve for storviltjegere. For jevnlig oppdatering av status over fellinger til enhver tid anbefales det å følge med på rovbasen som finnes ved å gå inn via Rovviltportalen (se www.rovviltportalen.no.)

I anledning lisensfellinga på bjørn i høst, er kommunen interessert i å få inn opplysninger om observasjoner. Disse bes meldes inn til skogbrukssjefen på tlf 92808126. Det oppfordres også til innsamling av hår- og bjønnskjitprøver for DNA-analyse. Interesserte kan ta kontakt med kommunen for instruks om prøvetaking, samt utlevering av poser og merkelapper.

Rovviltkortet kjøpes på servicekontoret for kr 50,-.